JPS Logo

Undang-undang & Peraturan Malaysia

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Akta-akta Parlimen

» Dasar Negara Kerajaan Malaysia - Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998 - 2010)

» Perlembagaan Persekutuan

» Akta Fungsi Kementerian (1969) (Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2004) : Peranan JPS dalam pengurusan sungai berkenaan tebatan banjir dan pemuliharaan sungai

» Perundangan Lain

 

Akta Tanah

» Kanun Tanah Negara 1965 Dan Perairan 

» Akta Pemuliharaan Tanah 1960

 

Tebatan Banjir 

» Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)

» Akta Kerajaan Tempatan (1976): (Semenanjung)

» Undang-undang Kecil Kerja Tanah

» Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (1994) 

» Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

 

Pengurusan Sungai

» Akta Air 1920 (Akta 418) & Bekalan Air (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) Akta 1998 (Akta 581)

» Enakmen Perlombongan 1962 (F.M.S Cap 147)

» Peraturan Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) & Perundangan Subsidiari

» Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969

» Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) & Industri Berasaskan Kayu (Badan Perundangan Negeri) Akta 1984

» Akta Perikanan 1985 (Akta 317) dan Peraturan-Peraturan

» Akta Air 1989 - Bab 15

» Akta Perkhidmatan Pembentungan 1993 (Akta 508) & Peraturan dan Perintah

 

Pengurusan Pinggir Laut

» Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

» Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 : (1985)

» Perintah Kualiti Alam Sekitar 1987 (Penilaian Kesan Alam Sekitar – Aktiviti yang Ditetapkan)

» Enakmen Perlombongan 1936 (F.M.S, Cap 147) 

» Akta Perikanan 1963 (1985) /Akta Perikanan Darat 


Hidrologi & Sumber Air

 

     » Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)

     » Akta Air 1920 (Cap 146) (1989) 

 

Saliran Mesra Alam

 

     » Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Seksyen 70A(9)

     » Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Seksyen 71

 

Saliran Pertanian

» Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998-2010)

» Akta Kerja-kerja Pengairan 1953 (1989)

» Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)

» Akta Air 1920 (Cap 146) (1989)

» Akta Perikanan 1963 (1985) /Akta Perikanan Darat